Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming op maaike@deruddermaaike.be

Verwerkingsdoeleinden

Wij verzamelen en verwerken volgende persoonsgegevens:

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om de partijwerking mogelijk te maken, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de gebruikers steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten wordt een beroep gedaan op de beheersplatformen van externe dienstverleners. Deze hebben in principe geen toegang tot de data en bevinden zich allemaal binnen de EU/EER of een land met passend beschermingsniveau.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende volgende termijnen:

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere entiteit.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt het lid gevraagd om:

Klacht

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail: commission@privacycommission.be

Volg mij op Instagram voor persoonlijke updates en meer!